Per què les muntanyes són importants?

Les muntanyes tenen un rol clau en el nostre sistema global. Sense les muntanyes i el seu entorn no hi hauria vida, i per això és vital conservar-les i gestionar-les de manera sostenible.

La meteorització de les roques extrau al voltant d’una gigatona de CO2 cada any
Els boscos absorbeixen 9.5 gigatones de CO2 cada any i alliberen oxigen
La neu i els glaciars reflecteixen la radiació solar
Els glaciars emmagatzemen entre el 60-80% d’aigua dolça de tot el planeta
El 73% dels llocs que concentren major biodiversitat es troben a les muntanyes
Les muntanyes cobreixen en 25% de la superficie terrestres i proveeixen de materials essencials com la fusta, aliment i energia

4 raons per les quals les muntanyes són importants

Els entorns de muntanya són una peça fonamental en el nostre dia a dia, ja que cobreixen un 25% de la superfície de la terra i tots els habitants en depenem de manera directa o indirecta. 

Ens proveeixen d’aigua

L’aigua dolça és vital per a la nostra supervivència. Una part molt important d’aquesta aigua es troba en entorns de muntanya com les glaceres, els llacs o els rius. Les muntanyes proporcionen aigua dolça a més de la meitat de la població mundial, ja sigui per beure, per a ús domèstic, per al rec, per a la indústria o per a la producció hidroelèctrica.

Proporcionen recursos naturals

Gràcies als ecosistemes de muntanya podem obtenir moltes matèries, com ara fusta, aliments bàsics o aigua potable. A partir d’alguns d’ells, es pot generar energia renovable, tant hidroelèctrica com solar, de biomasa o eòlica, beneficiosa per a la salut humana.

Són refugis naturals de biodiversitat

Les regions de muntanya ofereixen refugi a moltes espècies de flora i fauna endèmiques o amenaçades: un 73% d’aquests epicentres s’ubiquen en aquestes àrees. La biodiversitat és clau per a la supervivència del nostre planeta. Els boscos que es troben en els ecosistemes de muntanya són essencials per reduir l’erosió i augmentar la qualitat i quantitat de l’aire. A més, són font de fusta com a recurs natural i actuen com a barrera física per minvar l’impacte dels desastres naturals.

Aporten resiliència contra el canvi climàtic

Els entorns de muntanya tenen els seus processos de resiliència o adaptació als factors negatius del canvi climàtic. N’hi ha diversos, des de l’absorció de CO2 a través dels boscos o l’erosió d’algunes roques fins a la reducció de la insolació a través del reflex de les superfícies blanques (efecte albedo).

Per què hem de protegir les muntanyes?

El canvi climàtic està posant en perill els entorns de muntanya. Els canvis que està patint el planeta afecten directament els entorns de muntanya, però també tots aquells que en depenen: la fauna, la flora i nosaltres com a humans.
Protegir les muntanyes i augmentar-ne el desenvolupament sostenible és fonamental, i es pot començar a petita escala. Aquesta protecció ens ajudarà a augmentar la capacitat de recuperació, tant dels habitants com dels principals recursos que proporcionen: aliments, aigua o la conservació de la biodiversitat. Cal abordar el clima i altres canvis de manera integral i, per tant, és indispensable recopilar coneixements i sensibilitzar sobre la importància de les petites accions per al canvi del sistema global envers les muntanyes.
Què passa si no protegim les muntanyes? Aquestes són algunes de les conseqüències del canvi climàtic directament relacionades amb els entorns de muntanya:

Augment dels nivells d’aigua al mar

Quan les glaceres es fonen incrementen dramàticament el nivell del mar. Es calcula que el nivell del mar podria augmentar fins a 70 metres i causar no només desastres naturals, sinó també problemes d’abastament d’aigua dolça. Aquesta alteració de l’aigua salada dels oceans també pot provocar l’alteració dels corrents marins amb un posterior canvi de patró en el clima global i els fenòmens extrems.

La contaminació dels entorns de muntanya

L’ecosistema es troba interconnectat com una gran xarxa, on un petit canvi pot convertir-se en una gran problemàtica. Per exemple, si una glacera es fon, la pol·lució atrapada al gel pot entrar als rius i als oceans, i acabar afectant tots els organismes vius. El mateix pot passar amb l’abocament incontrolat de substàncies químiques en sistemes naturals càrstics (indrets de roca soluble modelats per l’aigua), on tant les aigües subterrànies com els aqüífers són reserva d’aigua potable per a la població de la zona. Sense oblidar les nostres accions i les deixalles que generem quan sortim d’excursió a la muntanya, quan fem turisme o quan participem en expedicions a muntanyes de renom.

Increment de desastres naturals

Les variacions climàtiques poden desencadenar catàstrofes naturals als espais de muntanya com ara allaus, incendis, inundacions… Tot això pot acabar afectant directament la població i eliminant o alterant ecosistemes vulnerables i únics d’alguns indrets. 

Alteració dels climes

L’augment del nivell del mar, provocat pel desglaç de les glaceres, donarà lloc a un canvi dels corrents marins quan l’aigua dolça es barreja amb la dels oceans. Això causarà una alteració en els climes i en l’aparició de fenòmens meteorològics severs com tifons, tempestes tropicals o variacions en el Niño o la Niña.

Pèrdua de la biodiversitat

Les zones de muntanya són refugis naturals per a moltes espècies de flora i fauna endèmiques o en perill d’extinció. En ser un ecosistema fràgil i hàbitat d’espècies vulnerables, es converteixen en un indret d’elevada importància com a hotspot, en aquest aspecte.

Augment de la desigualtat en les zones menys desenvolupades

Les àrees de muntanya són indrets vulnerables i menys desenvolupats, en tots els aspectes. En ser un ecosistema fràgil amb l’afluència directa del canvi climàtic, aquestes diferències es poden fer més notables i la desigualtat, més gran.

Desforestació incontrolada

Els boscos són un factor clau a les zones de muntanya, ja sigui perquè ens ajuden en augmentar la qualitat de l’aigua i de l’aire, perquè són refugi de la biodiversitat, perquè ens ajuden a reduir l’erosió en àrees on el terreny té molt desnivell o perquè són barreres físiques més que notables per protegir de desastres naturals, com ara despreniments, mudflows o rockkslides. A més, les seves arrels ajuden a estabilitzar el sòl i a reduir el perill de les riuades.